PLANTACIÓNS FORESTAIS

Aquí explicamos as distancias a terras de cultivo, vivendas e instalacións que se deben gardar, segundo o tipo de plantación:

 1. FRONDOSAS (castaños, carballos,…) E CONÍFERAS E RESINOSAS (pinos, abetos,…):
  • 10 metros a terreos rústicos de protección agropecuaria
  • 10 metros a vivendas e instalacións
  • 25 metros a industrias ou instalacións preexistentes nas que se desenvolvan actividades perigosas
 2. EUCALIPTOS:
  • 10 metros a terreos rústicos de protección agropecuaria
  • En ningún caso as ramas deben pasar o linde da parcela contigua

LIMPEZA DE FINCAS

Atendendo á Lei 3/2007 de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia e demais Ordenanzas Municipais sobre a materia, deberanse ter en perfecto estado de salubridade, conservación e ornato público as fincas existentes neste Concello.

No caso de que unha finca non cumpra os requisitos anteriores, poden cubrir a seguinte instancia explicando a situación da finca e o estado da mesma.

PERMISOS DE QUEIMA

Para solicitar permiso de queima de monte e terras debes chamar ao: 902-112-000

Horarios de atención ó público en:

Distrito forestal Viveiro (Dirección: R/ Alonso Pérez s/n 27850 Tlf. 982 561 018):

Días laborais: de 8:00 a 20:00
Días non laborais: de 8:00 a 14:00

No Concello de Foz:

Lunes y Viernes de 10:00 a 11:00