CENSOS

ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS:

Definición: Consideranse ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS (APP) todos os animais de fauna salvaxe, sendo usados como animais domésticos ou compañía con independencia da súa agresividade, pertencentes a especies ou razas que teñan capacidade de causar morte ou lesións ás persoas ou a outros animais e danos a cousas.

ANIMAIS DE COMPAÑÍA:

A inscrición é obrigatoria para todos os animais da especie canina (*) cando o seu propietario, posuidor ou persoa que asume a súa responsabilidade é veciño do Concello de Foz. (Segundo o disposto no artigo 27 do Decreto 153/1998, de 2 de abril, polo que se aproba o Regulamento que desenvolve a Lei 1/1993, de 13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade.)

(*) Excepto os animais potencialmente perigosos que deban ser obxecto da inscrición no Rexistro Municipal de APP.

PRAZOS DE INSCRIPCIÓN:

Á Adquisición dun can sen inscrición ou nacemento: 1 mes
Á transmisión da propiedade ou posesión: 15 días
Á morte ou desaparición a efectos de baixa: 5 días (concedéndose o mesmo prazo a efectos de rehabilitación no caso de aparición)

CIRCULACIÓN E PERMANENCIA NAS VÍAS PÚBLICAS E LOCAIS

Nas vías públicas e os espazos naturais protexidos os cans irán suxeitos con cadea ou correa.

Os cans guía poderán circular libremente nos transportes públicos urbanos, sempre que vaian acompañados polo seu dono e cumpran coas condicións hixiénicas, sanitarias e de seguridade que prevén as Ordenanzas.

Queda expresamente prohibido:

 • a entrada ou estancia de animais domésticos en toda clase de locais destinados á fabricación, almacenamento, transporte, venda ou manipulación de alimentos. Excepto os cans guía.
  a circulación ou estancia de cans e outros animais nas piscinas públicas e locais de espectáculos públicos, deportivos, culturais e recintos escolares. Excepto os cans guía.
 • a circulación e permanencia de cans nas praias do municipio durante o período de baño e nos horarios de uso das mesmas.
 • deixar as deposicións fecais dos cans nas vías públicas. Os propietarios de cans son responsables de recoller convenientemente os excrementos e depositalos ou en nas bolsas de lixo domiciliario ou naqueles lugares destinados a tal fin.
 • que os cans accedan as zonas de xogo infantil das prazas e parques do municipio.
 • lavar animais na vía pública e fontes, así como darlles de beber auga directamente das billas das fontes públicas.

A DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE DO CONCELLO DE FOZ PON NOS EDIFICIOS MUNICIPAIS Á DISPOSICIÓN DAS PERSOAS PROPIETARIAS DE CANS DO NOSO CONCELLO BOLSAS E PALETAS PARA A RECOLLIDA DE EXCREMENTOS.

DEREITOS DOS ANIMAIS

DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DEREITOS DOS ANIMAIS

LEI 1-93 PROTECCIÓN DE ANIMAIS

RAZAS CANINAS CONSIDERADAS APP
American Staffordshire Terrier
Pit But Terrier
Bullmastif
Doberman
Dogo argentino
Dogo de Burdeos
Dogo do Tibet
Fila brasileño
Mastín napolitano
Presa canario
Presa mallorquín (Can de Bou)
Rootwailer
Staffordshire Bull Terrier
Tosa Inu
Akita Inu

Cruces de 1ª xeración destes, cruces destas razas entre sí ou destes con outras razas obtendo unha tipoloxía similar a algunha das razas anteriormente descritas.

Aqueles cans que manifesten unha marcada agresividade natural ou inducida polo adestramento, malos tratos ou calquera outro medio.


OBTENCIÓN DE LICENZAS PARA APP

Única licenza para a persoa propietaria independentemente do número de animais potencialmente perigosos que posúa.

Pasos a seguir para conseguir a licenza: ver pasos

 1. Documentación necesaria para a solicitude da licenza:
 2. Tarxeta acreditativa da licenza: modelo anexo.
 3. Mantemento da licenza. Obrigatoria cada ano. Doc. Necesaria:
  • Póliza de seguro de responsabilidade civil coa cobertura mínima legalmente establecida. (125.000€)
  • Certificado de sanidade animal, expedido pola autoridade competente, que acredite con periodicidade anual, a situación sanitaria do animal e a inexistencia de enfermidades ou trastornos que o fagan especialmente perigoso
 4. Renovación da licenza. Obrigatoria cada 5 anos. Doc. Necesaria:
  • Solicitude de renovación.
  • Copia compulsada de renovación do seguro de responsabilidade civil.
  • Copia compulsada do certificado médico de sanidade do animal efectuado nunha data non anterior a 2 meses á da renovación.
  • Xustificante do abono da taxa municipal.
  • Certificados de capacidade física e aptitude psicolóxica.

OBTENCIÓN DE LICENZAS PARA ANIMAIS DE COMPAÑÍA

Documentación necesaria para a obtención da licenza de animais de compañía:

 • Copia da cartilla sanitaria actualizada.
 • Copia do informe subscrito polo veterinario de identificación do animal. (Nº de microchip de identificación: inscrición na REIAC)
 • Copia do DNI do propietario ou posuidor do animal.
 • Solicitude de inscrición no RMAC.

A inscrición no Rexistro Municipal de Animais de Compañía é gratuíta.

As persoas propietarias ou posuidoras dos animais censados deberán comunicar por escrito ó Concello calquera modificación que se produza en relación dos datos aportados.